Lunile tatălui - acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani

 - indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

TERMEN DE DEPUNERE: ÎN TERMEN DE MAXIMUM 15 ZILE DE LA DATA SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚII.

NOTĂ - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT
(în situația depunerii dosarului la ghișeu)

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro

a. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
b. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
c. Actul de identitate al solicitantului;
d. Certificatul de naştere al copilului;
e. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006;
f.  Certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
g. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației);
h. Decizia de suspendare a contractului individual de muncă;
 i. Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului);

 j. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;
 k. Certificat de căsătorie;

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.