Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri (Persoane Juridice)

 • Anunțul de încheiere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (Copie conform cu originalul, semnată)
 • Anunțul de începere al lucrărilor înregistrat la organul emitent al autorizației de construire (Copie conform cu originalul, semnată)
 • Schiță cu suprafața construită la sol
 • Copie după autorizația de construire/desființare

Pentru Construire

 • Declarația de impunere pentru clădire;
 • Declarație începere/încheiere lucrari (înregistrată la primărie);
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor încheiat între executant si beneficiar;
 • Nota contabilă de transfer a sumei din contul 231;
 • Balanță de verificare după transferul sumei;
 • Deviz lucrări întocmit la încheierea investiției;
 • Plan de situație sau extras din documentația cadastrală, din care să rezulte suprafața construită si cea liberă a terenului;
 • Extras CF teren – poate fi cel din documentația cadastrală ;
 • Declarația de impunere pentru teren;
 • Declarația privind valoarea reală a lucrarilor executate în baza autorizației de construire(pentru regularizare AC).

Pentru Vânzare/Cumpărare și Donație

 • Balanță de verificare analitică
 • Dovada împuternicire
 • Declaraţie de impunere tipizată
 • Copie act dobandire (ex.contract vânzare cumpărare, contract donatie, etc), cu mentiunea “conform cu originalul” si cu semnătura olografă a contribuabilului.
 • Copie certificat energetic.
 • În cazul evaluării unui imobil se va depune declaraţia de impunere la care se anexeaza raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
  In acest caz, declaratia se va depune la sediul organului fiscal, pana la primul termen de plata din anul de referinta

Pentru Adjudecată:

 • Proces verbal de licitație (Copie conform cu originalul, semnată)
 • Act adjudecare (Copie conform cu originalul, semnată)
 • Balanță de verificare analitică

Pentru Realizare leasing:

  • Balanță de verificare analitică
  • Rezilierea contractului de leasing (Copie conform cu originalul, semnată)
  • Proces verbal de predare-primire bun (Copie conform cu originalul, semnată)
  • Cod Unic de Înregistrare (CUI)