Decontarea cheltuielilor pentru cazarea persoanelor refugiate din Ucraina

Informații:

În conformitate cu prevederile H.G.494/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea respectiv 20 de lei/zi pentru hrană şi 50 de lei/zi pentru cazare pentru fiecare persoană găzduită

            Documente necesare :

·        cerere tip,

·       o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere

·       copia actului de identitate al solicitantului

·       documente care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele

     refugiate (contract de proprietate, comodat, donație, moștenire, contract de închiriere, etc)

·       copii după documentele de identitate ale persoanelor găzduite (după caz)

·       un extras de cont al solicitantului pentru a atesta contul în care vor fi virate sumele

Cererea însoțită de actele doveditoare, se depun la Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu, direct la sediul de pe Bulevardul Victoriei nr.1-3, cam.S2, sau online, pe adresa de email: protsoc@sibiu.ro.

În cerere se va preciza numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana.

Decontarea cheltuielilor se face pentru luna precedentă, iar cererea se depune în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni. Cererile depuse după acest termen se soluționează în luna următoare.

Intervalul de timp pentru care se solicită decontarea = zilele din luna pentru care se solicită decontarea inclusiv zilele de sâmbătă și dumnică (ex. 01.09.2022 - 30.09.2022)  (30 zile)

Decontarea cheltuielilor se face pentru luna precedentă, iar cererea se depune în primele 3 (trei) zile lucrătoare ale fiecărei luni

 

         Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de Telverde 0 800 811 822 sau 0269/208808