Angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap grav

Reglementare:

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

Relatii la tel.0269/208930 sau 0269/208800 int.750

I. Acte ale persoanei care solicită angajarea:

1. Cerere tip

2. DECLARAŢIE privind respectarea obligațiilor prevăzute de art.38 din Legea nr.448/2006
3. CURRICULUM VITAE
4. ACT DE IDENTITATE (B.I./C.I./CP.I.) al persoanei care solicită angajarea
5. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - după caz, sentință divorț sau certificat de deces al soțului/soției
6. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ - semnată şi parafată de medicul de familie (să specifice dacă este apt să îngrijească persoană cu handicap)
7. CAZIER JUDICIAR
8. CERTIFICAT/ADEVERINȚĂ DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
9. DIPLOMA DE STUDII (angajatul trebuie să aibă cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV- lea înclusiv şi a soţului sau soţiei)
10. CARNETUL DE MUNCĂ ( COPIE ȘI ORIGINAL pentru conformitate)
11. ADEVERINTĂ-MODEL TIP CARE ATESTĂ VECHIMEA ÎN MUNCĂ după 01.01.2011

II. Acte necesare ale persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:

1. CERTIFICAT DE HANDICAP
2. ACT DE IDENTITATE (B.I./C.I./CP.I.) sau CERTIFICAT DE NAŞTERE (pentru persoana cu handicap minoră fără C.I.)
3. BULETINUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI - dacă bolnavul este minor
4. DECIZIE DE PENSIE 
5. SENTINŢA CIVILĂ DE PUNERE SUB INTERDICŢIE 
6. DISPOZIȚIA PRIMARULUI/SENTINȚĂ JUDECĂTOREASCĂ DE NUMIRE TUTORE/CURATOR - după caz
7. ACT DE IDENTITATE - după caz, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ
8. DECLARAȚIE ÎN SCRIS AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV / TUTORE / CURATOR / PĂRINTE, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt, PENTRU ANGAJAREA PERSOANEI CARE SOLICITĂ ÎNCADRAREA ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT PERSONAL.