Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI

 

Bunuri imobile

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                         

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"                                                     

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric                                

Depozite bancare

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Reglementare: Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie; H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

1. COMPONENȚA FAMILIEI

a) ACTE DE IDENTITATE:
- pentru cetățenii români: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
- pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară, document de identitate, permis de ședere pe termen lung;
- pentru cetățenii UE, SEE sau din Confed. Elvețiană: certificat de înregistrare, carte de rezidență.

După caz :

b) CERTIFICATELE DE NASTERE ale copiilor până la vârsta de 14 ani;
c) CERTIFICATUL DE CASATORIE / Hotărâre judecătorească definitivă de divorț / Certificat de deces;
d) hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului;
f) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;
g) actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei;

Actele prevăzute la literele b), d), e) pot fi înlocuite, după caz, și de livretul de familie.

2. LOCUINȚA

Documente doveditoare privind calitatea de PROPRIETAR:
- certificat de moștenitor,
- contract de vânzare – cumpărare,
- act de donație,
- contract de întreținere, etc

Documente doveditoare privind calitatea de CHIRIAȘ:
- contract de închiriere,
- contract de comodat,
- concesiune.
Procura legala in cazul in care ajutorul este solicitat de un alt membru major din familia proprietarului locuinței/chiriașului.

3. VENITURI:

SE IAU ÎN CONSIDERARE TOATE VENITURILE PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII care provin din drepturi de asigurări sociale de stat (cupon pensie, adeverință salariu, cupon indemnizaţie/stimulent), asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere.
Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în municipiul Sibiu vor prezenta adeverință eliberată de Direcția Fiscală Locală și Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile și imobile pe care la dețin, precum și de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Persoanele care dețin terenuri agricole vor prezenta adeverință de la APIA privind subvențiile primite.

4. Alte documente:

- factură recentă gaze naturale/energie electrică pentru verificarea codului de abonat.