Ajutor de înmormântare

Reglementare:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social.

1. Cerere;
2. Certificatul de deces, în original şi în copie;
3. Actul de identitate al solicitantului;
4. Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
5.Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.