Actele necesare pentru eliberarea dovezii de celibat

Cererea pentru eliberarea dovezii de celibat, se depune la primăria care are în păstrare actul de naștere al solicitantului sau la primăria de domiciliu a acestuia.

Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public din România sau din străinătate.

  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • procura specială, în original și traducere legalizată(după caz).

Model de procură:

Persoana care împuternicește
- Numele și prenumele (așa cum este în paşaport sau în actul de identitate);
- Domiciliul sau reședința din străinătate (țara , oraș , str. , nr.) sau din țară;
- Nr. pașaportului sau a actul de identitate.

Persoana care este împuternicită
- Numele și prenumele ( aşa cum este în actul de identitate - B.I./C.I.);
- Domiciliul (adresa completă: localitatea , Str. , Nr. , Bl. Ap.);
- Seria și Nr. actului de identitate.

Conținutul procurii
Să solicite la Primăria Municipiului Sibiu , Serviciul Stare Civilă, eliberarea unei dovezi care să ateste faptul că nu sunt căsătorit precum şi aplicarea apostilei Convenţiei de la Haga.
Menţionez că m-am născut , în localitatea ................ la data de .................. iar dovada îmi este necesară în vederea depunerii actelor privind încheierea căsătoriei în ............................. cu numitul(a).................................................cetățean .............................
Declar că noua căsătorie va fi încheiată cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât să nu devină o căsătorie putativă și, de asemenea am luat la cunoștință faptul că, dacă ajung într-o căsătorie de conveniență, voi face obiectul investigațiilor și procedurilor specifice căsătoriilor de acest gen, conform politicilor Uniunii Europene.
Declar că am luat cunoștință de dispozițiile art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

Procura se poate redacta:
1. La Ambasada României sau Consulatul Român din țara unde se află cetățeanul român la data solicitării.
2. La un notar din străinătate, cu aplicarea Apostilei Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961.
3. La un notar din România.

Procura dată la notar în străinătate, va fi tradusă și legalizată la notar în România.