Actele necesare la înregistrarea căsătoriei (când unul dintre viitorii soți este cetățean străin)

PRECIZĂRI :

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;
- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;
- Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre ei. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 11 zile calendaristice, termen  în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie cât și ziua în care se oficiază căsătoria*.

Astfel, căsătoriile se oficiază în zilele de: joi, vineri și sâmbătă.

Căsătoriile în zilele de sâmbătă se oficiază numai în baza programării prealabile online.

Actele necesare şi declaraţia de căsătorie se depun în zilele de :

- luni: orele : 9:00 - 13:30
- marţi: orele : 9:00 - 13:30
- miercuri: orele : 9:00 - 13:30.

NOTĂ:
Pentru a obţine informaţiile corecte cu privire la actele necesare pentru cetăţeanul străin vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeul căsătorii-Camera E 80.

 • Paşaport în original.
 • Certificat de naştere în original şi traducere în limba română, legalizată.
 • Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
  - certificatul de deces al fostului soţ, în original;
  - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
  - certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, în original.
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată, în original.
 • Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective, în original.
 • Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România în original.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) - valabil 14 zile, în original.