Acte necesare pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

 

I.      CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE

 

Centrul de Servicii Comunitare are ca scop stabilirea serviciilor și aplicarea măsurilor în vederea prevenirii sau limitării unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice.

  1. Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu - oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 
  2. Centrul de Asistență Medicală Comunitară - acțiuni de asistență medicală pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și social
  3. Clubul de zi pentru persoane varstnice 1 situat în mun. Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21 și Clubul de zi pentru persoane varstnice 2 - situat în mun. Sibiu, str. Ocnei, nr. 20 - activități de socializare, reacreative, consiliare psiho-socială și medical pentru persoane vârstnice cu scopul prevenirii marginalizării sociale. 

Servicii furnizate

-        Evaluarea situației persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, stabilirea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială.

-        Completarea Grilei de evaluare medico-socială împreună cu medicii de familie pentru internarea persoanelor vârstnice în unități de asistență medico-sociale.

-        Întocmirea Anchetei sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități de asistență socială private.

-        Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză.

-        Orientarea beneficiarului în timp optim spre servicii de specialitate care pot reduce situația de criză în regim de urgență (adăpost de noapte, unități medico-sociale, cămin pentru persoane vârstnice).

 

  1. CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

Servicii furnizate

Servicii de îngrijire personală  care se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

            Activitățile desfășurate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire personală la domiciliu a persoanelor vârstnice sunt:

a)     Servicii sociale de îngrijire la domiciliu

-        Ajutor pentru activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

-        Ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.

            b) Servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.

Condiții de eligibilitate

Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de „Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu” sunt:

a.      persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

b.     cu domiciliul/reședința pe raza Municipiul Sibiu,

c.      încadrate într-un grad de dependență conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbate de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate,

d.     și care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

-        nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

-        nu au dreptul la asistent personal/indemnizație lunară de însoțitor, conform legii;

-        nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile decente de locuit pe baza resurselor proprii;

-        nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

-        nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

-        se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;

-        nu au susţinători legali sau cu întreţinători legali, care locuiesc sau nu cu aceştia, care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării, constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor.

-        se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, dar aceasta/acestea nu îi pot asigura îngrijirea și întreținerea din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor menționate în fişa de evaluare sociomedicală și geriatrică. În această situație persoana/persoanele obligate să asigure întreținerea persoanei vârstnice se angajează să achite integral serviciile de îngrijire la domiciliu din venitul propriu.

            Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile menționate la lit. a,b, și c și să se afle în cel puțin una din situațiile prevăzute la lit.d.

  1. Centrul de Asistență Medicală Comunitară - acțiuni de asistență medicală pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și social

Se află în subordinea directorului executiv, este coordonat de coordonatorul personalului de specialitate din cadrul Centrului de Servicii Comunitare și are următoarele atribuții specifice:

1. Coordonează și monitorizează activitatea desfășurată de către asistentele medicale și de către mediatorul sanitar;

2. Identifică familiile cu risc medico – social din cadrul comunității;

3. Determină nevoile medico – sociale ale populației cu risc;

4. Culeg datele despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde asistentele medicale își desfășoară activitatea;

5. Desfășoară acțiuni destinate protejării sănătății;

6. Identifică, urmărește și supraveghează medical  gravidele cu risc medico – social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

7. Asistentele medicale efectuează vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și nou-născutului;

8. În cazul unei probleme sociale, aistentele medicale iau legătura cu structuri din cadrul serviciului, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;

9. Asistentele medicale supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și copilului mic;

10. Este promovată necesitatea alăptării nou-născutului și sugarului, precum și practicile corecte de nutriție;

11. Se desfășoară acțiuni de mobilizare a populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice;

12. Este promovată sănătatea reproducerii și planificarea familială;

13. Asistentele medicale acordă asistență medicală la domiciliu persoanelor aflate în situații de risc social;

14. Asistentele medicale participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere e eventualelor focare de infecție;

15. Este semnalat medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile, constatate cu ocazia activităților în teren a asistentelor medicale;

16. Asistentele medicale supraveghează în mod activ copiii din evidență cu TBC, HIV, prematuri, anemici;

17. Sunt acordate  îngrijiri la domiciliu persoanelor aflate în situații de risc social;

18. Mediatorul sanitar facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico – sanitar;

19. Cartografiază gravidele și lăuzele în situații de risc social;

20. Explică noțiunile de bază ale planificării familiale;

21. Promovează alimentația sănătoasă, în special la copii din familiile cu risc social;

22. Sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantile din comunitățile de romi;

23. Explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor commune;

24. Participă la depistarea activă a cazurilor de TBC și a altor boli transmisibile;

25. Semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă;

26. Colaborează cu serviciile din cadrul DAS pentru identificarea persoanelor în situații de vulnerabilitate social;

            27. Elaborează semestrial un raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate și îl prezintă Consiliului Local, precum și Direcției de Sănătate Publică Sibiu.

 

  1. Clubul de zi pentru persoane vârstnice 1. Mun. Sibiu, Str. Andrei Șaguna nr. 21- și Clubul de zi pentru persoane vârstnice 2. Mun. Sibiu, str. Ocnei, nr. 20 tel: 0369/446.441

 

Categorii de beneficiari:

Servicile oferite în cadrul Clubului de zi se adresează tuturor persoanelor vârstnice cu domiciliul în mun. Sibiu.

 

Acte necesare pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

 

1. Cerere Tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat)

2. Act de identitate; (în format electronic - scanat)

3. Cupon de pensie; (în format electronic - scanat)

4. Act medical, (bilet de ieșire din spital, adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu afecțiunile de care suferă persoana vârstnică); (în format electronic - scanat)

5. Contract de întreținere, după caz; (în format electronic - scanat)

 

CONTACT:

Centrul de Servicii Comunitare

Str. Andrei Șaguna, nr. 21, mun. Sibiu, jud. Sibiu

Tel: 0369 446 441

Adresă de e-mail: ciad@sibiu.ro

Program de lucru:

Luni – Joi: 7:30 – 16:00

Vineri: 7:30 – 13:30

Program cu publicul:

Luni – Joi: 8:00 – 15:00

Vineri: 8:00 – 13:00

 

 

II.           CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIBIU

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice” cod serviciu social 8730 CR-V-I, funcționează ca unitate fără personalitate juridică în subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu, deține licența de funcționare seria LF nr. 0011496.

Căminul pentru Persoane Vârstnice”, are sediul în Municipiul Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 20, judeţul Sibiu, tel: 0269211047, tel/fax 0269213423, e-mail: infocamin@sibiu.ro.

Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice” este îngrijirea şi asistenţa socială în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice din Municipiul Sibiu, prin asigurarea de condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, servicii de asistenţă socială şi suport psihologic.

Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de „Căminul pentru Persoane Vârstnice

În „Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu” se instituționalizează, la cerere, persoanele vârstnice care auîmplinit potrivit legii vârsta legală de pensionare, în ordinea de priorităţi stabilită de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În „Căminul pentru Persoane Vârstnice” nu pot fi instituționalizate persoane cu afectiuni psihice sau medicale care ar periclita buna desfaşurare a activităţii sociale în unitate şi ar pune în pericol sănătatea şi integritatea celorlalţi beneficiari.

Vârstnicii care solicită servicii sunt evaluaţi în cadrul Centrului de Servicii Comunitare pe baza Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice fiind încadraţi într-un grad de dependenţă.

Serviciul se adresează persoanelor vârstnice aflate într-una dintre următoarele situaţii (criterii de eligibilitate):

- au împlinit, potrivit legii, vârsta legală de pensionare la momentul depunerii cererii;

- au domiciliul/reședința pe raza adminsitrativ teritorială a Municipiului Sibiu;

- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;

- nu sunt diagnosticate cu afectiuni psihice sau medicale care ar periclita buna desfaşurare a activităţii sociale în unitate şi ar pune în pericol sănătatea şi integritatea celorlalţi beneficiari;

- nu prezintă tulburări de comportament şi nu au săvârşit infracţiuni de natură a le face incompatibile cu integrarea în colectivitate.

Admiterea în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu

Pentru admitere în cămin beneficiarii prezintă următoarele documente:

1. Cerere Tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat)

2. Act de identitate; (în format electronic - scanat)

3. Cupon de pensie; (în format electronic - scanat)

4. Act medical, (bilet de ieșire din spital, adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu afecțiunile de care suferă persoana vârstnică); (în format electronic - scanat)

5. Contract de întreținere, după caz; (în format electronic - scanat)

Evaluarea inițială și încadrarea în criteriile de eligibilitate.           

După înregistrarea cererii un specialist (asistent social/psiholog) din cadrul centrului de servicii Comunitare realizează la domiciliul persoanei vârstnice evaluarea inițială a situației solicitantului de servicii de îngrijire și asistență în centru. Prin evaluarea inițială se identifică încadrarea în criteriile de eligibilitate și necesitatea oferirii de servicii de îngrijire în cămin.

În situația în care în urma evaluării inițiale se constată că potențialul beneficiar se încadrează în criteriile de eligibilitate și necesită servicii de îngrijire în cămin, acesta este informat cu privire la depunerea documentelor necesare pentru realizarea evaluării complexe a situației beneficiarului. Potențialul beneficiar va depune următoarele documente :

    -     Acte de stare civilă: copii ale buletinului sau cărții de identitate, certificatului de naştere și de căsătorie, certificat de deces pentru soţ/soţie, sentinţă de divorț

    -     Acte de stare civilă pentru copil/copii sau pentru susţinătorii legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil: certificate de naştere, certificate de căsătorie, buletine sau cărţi de identitate

    -    Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului în care să se specifice numele susţinătorilor legali/ persoane obligate la întreținere conform Codului Civil sau după caz declaratie pe proprie răspundere privind lipsa susţinătorilor legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil

    -     Acte doveditoare privind veniturile solicitantului şi ale membrilor familiei susţinătorilor legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil: adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverinţe de venit impozabil eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţie notarială pe propria răspundere că nu are venituri.

    -     Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia solicitantului, daca este cazul

    -     Adeverința medicală emisă de medicul de familie al beneficiarului în care sunt precizate toate afecțiunile de care suferă vârstnicul.

    -     Evaluare psihiatrică.

    -     Analize medicale: RX toracic, VDRL, Antigen H.B.S., test HIV, antigen H.V.C.

 


Evaluarea complexă și dispoziția de admitere

Evaluarea complexă a situației beneficiarului se realizează de echipa pluridisciplinară a Centrului de servicii comunitare compusă din asistent social și psiholog prin deplasarea la domiciliul potențialului beneficiar. Evaluarea medicală, va fi realizată de către medicul de familie al potențialului beneficiar. Echipa pluridisciplinară desemnată realizează evaluarea socio-economică, medicală și familială completând Fișa de evaluare socio-medicală și geriatrică. În urma evaluării se stabilește încadrarea în gradul de dependență și nevoile persoanei vârstnice.

După realizarea evaluării complexe a vârstnicului și stabilirea nevoilor persoanei vârstnice de echipa pluridisciplinară, la recomandarea acestora, coordonatorul Centrului de servicii comunitare propune directorului executiv al DAS Sibiu admiterea potențialului beneficiar în cămin prin întocmirea unui referat de aprobare. În baza referatului de aprobare, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială emite dispoziția de admitere în centru. După emiterea dispoziției de admitere dosarul este înaintat Căminului pentru Persoane Vârstnice. Potențialul beneficiarul este informat cu privire la prevederile dispoziției de admitere. 

Contribuția/plata serviciilor de îngrijire în centru

Valoarea contribuției lunare de întreținere se stabilește și se aprobă anual prin Hotărâre a Consiliului Local Sibiu.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere este în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal.

Contribuția lunară de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice și care dispun de venituri proprii, este în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat.

Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice va reprezenta un procent de 100% din diferența de acoperit până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai susținătorilor legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul Civil.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Persoanele vârstnice instituționalizate care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Persoanele vârstnice ale căror venituri nu acoperă contribuția de întreținere și nu au susținători legali sau au susținători legali dar care nu realizează venituri suficiente din care să plătească diferența din contribuția de întreținere, aceasta este asigurată din bugetul local.

Contribuția de întreținere reprezintă venit la bugetul local.

1. Cerere Tip - se descarcă, se completează, se semnează și se trimite; (în format electronic - scanat)

2. Act de identitate; (în format electronic - scanat)

3. Cupon de pensie; (în format electronic - scanat)

4. Act medical, (bilet de ieșire din spital, adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu afecțiunile de care suferă persoana vârstnică); (în format electronic - scanat)

5. Contract de întreținere, după caz; (în format electronic - scanat)

 

Documentele se depun online pe portal.

 

Contact:

Centrul de Servicii Comunitare

Str. Andrei Șaguna, nr. 21, mun. Sibiu, jud. Sibiu

Tel: 0369 446 441

Adresă de e-mail: ciad@sibiu.ro

Program de lucru:

Luni – Joi: 7:30 – 16:00

Vineri: 7:30 – 13:30

Program cu publicul:

Luni – Joi: 8:00 – 15:00

Vineri: 8:00 – 13:00