Acte necesare pentru evaluarea/reevaluarea în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru încadrarea într-un grad de handicap


• Ancheta Socială - se solicită la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, respectiv în municipiul Sibiu, Bulevardul  Victoriei, numărul 1-3, camera 2.

• Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererile adresate instanței sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


PROGRAM:

DEPUNERE ACTE
• LUNI,MIERCURI, JOI: 8:30 - 15:00.
• VINERI: 8:30 - 12:00 (depunere dosare instituţionalizare).


RIDICARE CERTIFICAT
• MARTI, JOI: 8:30 - 14:00.

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICAT DE HANDICAP

1. Dosar PVC;
2. Cerere-tip;
3. Scrisoare medicală - tip, de la medicul de familie (ORIGINAL);
4. Referat medical stare prezentă, de la medicul specialist (ORIGINAL);
5. Aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGINAL);
6. Documente medicale necesare evaluării – realizate în conformitate cu criteriile medico - psihosociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1.992/2007. (bilete de ieşire din spital, analize medicale, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii) după caz sau la solicitarea specialiştilor serviciului evaluare complexă,
7. Anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu/reşedinţă (ORIGINAL);
8. Act de identitate - original şi copie xerox;
9. Adeverinţă de salariat - pentru salariaţi - în original;
10. Decizie de pensionare (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi - pentru pensionari - în copie xerox; copie după decizia de pensie medicală (pentru pensia de invaliditate), copie după decizia de pensie administrativă (pentru pensia limită de vârstă sau pensia de urmaş), adeverinţă şomaj, adeverinţă salariat sau orice document care atestă veniturile.
11. DUPĂ CAZ:

adeverintă de elev sau după caz copie xerox a ultimei diplome de studii;
copie de pe cartea de muncă - pentru persoana care solicită certificat de handicap conform Legii 263/2010;
copie certificat de handicap anterior şi Program individual de reabilitare şi integrare socială anexat;
copie de pe documentele privind reprezentarea legală (sentinţă civilă de punere sub interdicţie, dispoziţie tutelă sau dispoziţie curatelă).

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONALĂ

1. Documentele de identitate - ORIGINAL ŞI COPIE;
2. Ultimul certificat de încadrare în grad de handicap - copie;
3. Ultima diplomă de studii - copie;
4. Adeverinţă de salariat şi/sau de elev/student (după caz) - ORIGINAL;
5. Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice - pentru persoanele care nu realizează venituri - ORIGINAL;
6. Decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionari de invaliditate gradul 3 - copie;
7. Scrisoare/referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - ORIGINAL;
8. Aviz pentru a desfăşura activităţi profesionale - eliberat de medicul specialist în medicina muncii - ORIGINAL.