Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA- CEREREA DE ACORDARE A STIMULENTULUI DE INSERȚIE SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT (în situația depunerii dosarului la ghișeu)

"!!! SE ANUNȚĂ ÎN SCRIS SITUAȚIA INTRĂRII ÎN CONCEDIU DE MATERNITATE, PERIOADĂ ÎN CARE PLATA STIMULENTULUI SE SUSPENDĂ, RELUAREA PLĂȚII SE FACE LA CERERE."

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

1. Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;

2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani /stimulent;

3.Actul de identitate al solicitantului;

4. Certificatul de naştere al copilului;

5. Certificatul de casătorie şi, după caz, livretul de familie;

6.Certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;

7.Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului;

8. Certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), (în cazul în care titularul solicită dreptul la stimulent imediat după terminarea concediului de maternitate);

9. Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului);

10. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;