Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani

- Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT(în situația depunerii dosarului la ghișeu).

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro

Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

a.Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
b.Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
c.Actul de identitate al solicitantului;
d.Certificatul de naştere al copilului;
e.Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006;
f.Certificatul de casătorie;
g.Certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
h.Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizează venituri din activități independente, trebuie să prezinte în anul următor dovada privind venitul efectiv realizat în vederea recalculării indemnizației);
i.Certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile);
j.Decizia de suspendare a contractului individual de muncă;
l.Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului);
m.În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;
n.Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului(Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Județeană a Finanţelor Publice).