Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

NOTA- CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT(în situația depunerii dosarului la ghișeu)

Documentele se pot transmite on-line și pe adresa alocatii.familiale@sibiu.ro


Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

a. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;

b. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului;

c. Actul de identitate al solicitantului;

d. Certificatul de naştere al copilului;

e. Certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

f. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni (au realizat venituri supuse impozitului, sau au realizat perioade asimilate), înainte de solicitarea acestui concediu; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal;

g. Adeverinţă din care să rezulte că solicitantul acestui drept nu este angajat asistent personal, sau nu beneficiază de indemnizaţie de însoţitor, conform Legii nr.448/2006, pentru copilul încadrat în gradul de handicap grav, cu asistent personal;

h. Decizia de suspendare a contractului individual de muncă;

i. Extras de cont (solicitantul să fie titularul contului);

j. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;

k. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale: certificatul eliberat de Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu, adeverinţă eliberata de Registrul Agricol;

l. Certificat de căsătorie.