Acte necesare în vederea evaluării complexe și încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap/ acces la servicii de abilitare/reabilitare

Ancheta socială și factori de mediu - se obţin de la Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu, Bld. Victoriei, nr.1-3, camera 2.


Reglementare:

- Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

ATENȚIE: DOCUMENTELE EMISE DE INSTITUȚIILE PUBLICE SAU PRIVATE TREBUIE SĂ FIE ȘTAMPILATE, DATATE ȘI SEMNATE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNCAREARE ÎN GRAD DE HANDICAP TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAŢI LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. SIBIU - SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI - SIBIU, str. BASTIONULUI, NR. 6, ÎMPREUNĂ CU COPILUL ŞI DOSARUL COMPLET.

ATENȚIE: Procedurile de reevaluare a încadrării în grad de handicap se realizează cu cel puţin 60 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate specificate în certificatul de încadrare anterior.

PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ: 0269213650 - SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI.


RUGĂM, A SE RESPECTA ORA DE PROGRAMARE !!! ASTFEL, SE VA RECURGE LA O NOUĂ PROGRAMARE IAR SPECIALIȘTII SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI NU ÎȘI VOR ASUMA EVENTUALELE PIERDERI PRIVIND DREPTURILE AFERENTE !!!

PENTRU COPIII NEDEPLASABILI EVALUAREA COMPLEXĂ SE VA REALIZA LA DOMICILIUL COPILULUI, DUPĂ DEPUNEREA DOSARULUI COMPLET DE CĂTRE REPREZENZANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:

LUNI, MARŢI, MIERCURI: 09:00 - 13:00, evaluare şi depunerea dosarului complet.

JOI: 09:00 - 12:00
, RIDICAREA REZULTATULUI, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru Protecţia Copilului Sibiu.

Date de contact

Şef Serviciu - Viorica Elena Vodă
Adresa: Str. Bastionului, nr. 6, jud. Sibiu
Tel: 0269213650; 0751174406.
Fax: 0269213650; 0269212782.
E-mail: seccopii@yahoo.com

 1. Cerere tip
 2. Fotografie recentă a copilului (În întregime, 9/13 cm, dacă există posibilitate)
 3. Certificat de naştere şi/sau carte de identitate a copilului
 4. Documente de identitate ale părinților/ reprezentanți legali
 5. Ancheta socială, factorii de mediu de la primăria de domiciliu a copilului, cf. Ordin 1985 / 2016
 6. Adeverinţă cu prestaţiile sociale de care beneficiază copilul pe raza judeţului unde îşi are părintele domiciliu/reşedinţă, conform Legii 448/2006 (În cazul în care unul din părinţi are un alt domiciliu/reşedinţă decât cel de judeţul Sibiu)
 7. Fişă psihopedagogică completată de educator / învăţător / diriginte (De la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul)
 8. Adeverinţă şcolară (De la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul)
 9. Fişă medicală sintetică (Completată de medicul de familie al copilului)
 10. Bilete de ieşire din spital/ buletine de analize/ investigaţii paraclinice specifice afecţiunii
 11. Certificat medical completat de medicul de specialitate
 12. Ultimul Certificat de Orientare Şcolară (După caz)
 13. Carte de identitate asistent maternal profesionist sau persoana care are în plasament copilul (După caz)
 14. Ultima Hotărâre a Comisiei de Protecţie a Copilului/Sentinţa civilă - de plasament (După caz)
 15. Certificatul de căsătorie sau, după caz, sentința de divorț (Dacă există)
 16. Certificat de deces părinte (După caz)
 17. Curatelă instituită de Instanţa de Tutelă şi adeverinţă cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/domiciliul părinţii (În cazul părinţilor plecaţi în străinătate)
 18. Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap și Planul de recuperare/servicii (Dacă există)