Acte necesare în vederea acordării stimulentului educațional

1.CERERE TIPIZATA PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL ŞI DECLARAŢIE TIPIZATĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI - semnate de reprezentantul legal al copilului

2. DOCUMENTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI 


 Carte de identitate 
(pentru toți membrii familiei peste 14 ani)
Livretul de familie / certificat căsătorie /
Hotărâre judecătorească definitivă de divorț
 Certificat de naștere (pentru copiii sub 14 ani sau care nu au act de identitate)
 Adeverința de la unitatea de învățământ preșcolar - cu menţiunea dacă miorul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar

3. DECLARAȚIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE - formular tipizat.

Se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, obligatii legale de întreținere, indemnizații şi ajutoare cu caracter permanent, și alte creante legale, cu excepţia burselor de studiu și a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar „Bani de liceu”.
Pentru fiecare categorie de venit declarată se va prezenta actul doveditor cu luna anterioară înregistrării cererii (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de şomaj, extras cont etc.)
În cazul salariaţilor se va prezenta adeverinţă de salar cu salariul net aferent lunii anterioare depunerii cererii în care se vor specifica şi valoarea tichetelor de masă.
Persoanele fizice fară venituri / Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sibiu cu veniturile realizate pe anul în curs.

 

 

Reglementare:

Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015