Acordarea venitului minim de incluziune

Reglementare:
 Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare,
 H.G. nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare.

1. Documente doveditoare privind componența familiei (documentele se depun în copie)

 buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate
 certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;
 certificatul de căsătorie;
 hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 
 după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de familie/persoana singură din:

 Salarii şi alte drepturi salariale;
 Pensii;
 Venituri ce provin din drepturi de asigurări sociale;
 Indemnizaţii și ajutoare cu caracter permanent;
 Obligații legale de întreținere;
 Alte surse de venit obţinute de membrii familiei.