Depunerea în vederea înregistrării contractelor de locațiune/arendare/comodat

Act normativ: Legea 71/ 2011- Noul Cod Civil.

Pasul 1 - se întocmește în 3 (trei) exemplare originale în forma legală conform Noului Codului civil contractul de locațiune/arendare/comodat.
Pasul 2 - se înregistrează toate cele 3 (trei) exemplare de contract la Centrul de Informații pentru Cetățeni al municipiului Sibiu.
Pasul 3 - 1 exemplar original se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni, spre a fi păstrat la compartimentul de resort, însoțit de actele doveditoare ale proprietății:
- actele de identitate (CUI pentru societăți comerciale) ale părților copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
- actul de proprietate al bunului care face obiectul contractului copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
Pasul 4 - se rețin celelalte 2 exemplare de contract și se păstrează câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Pasul 5 - se fac verificări de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sibiu și se înregistrează contractul într-un registru special.


ATENȚIE !!!

ÎNAINTE DE A SOLICITA ONLINE CONTRACTUL TREBUIE SĂ FIE DEJA ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRȚILE SEMNATARE, ÎN PROCESUL DE SOLICITARE ONLINE SE VA ATAȘA O COPIE SCANATĂ A CONTRACTULUI LA ANEXE ACTE DE PROPRIETATE.