Eliberarea planului de punere în posesie

  • Cerere;
  • Copie titlu de proprietate;
  • Copie certificat de moștenitor, act donație, sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate, în cazul în care solicitantul nu este aceeași persoană cu cea/cele înscrise în titlul de proprietate;
  • Copie carte de identitate.