Cerere atestare - administrator condominii conform anexa 1 la HCL 405/2018

  • cerere tip;
  • curriculum vitae (actualizat);
  • copie după BI/CI;
  • copii după actele de stare civilă: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (unde este cazul);
  • copie după actele de studii;
  • copie a certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobil, obținut în condițiile legii;
  • certificat de cazier judiciar în original în termenul de valabilitate;
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcția de administrator de imobile (în original), cu mențiunea că nu este în evidență cu boli neuropsihice;
  • cazier fiscal.