Cerere asistare persoană vârstnică în vederea încheierii unui Contract de întreținere

PENTRU TRANSMIŢĂTORI:

- Cerere transmițători (se solicită asistența unui reprezentant al autorității tutelare , se menționează cu cine se încheie contractul de întreţinere, indicând numele, domiciliul și calitatea persoanelor, biroul notarial unde se încheie contractul, se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren, după caz) precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);
- BI(CI) (copie + original);
- Cupon pensie pe ultima lună, în original;
- Extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- Adeverința medicală în care să se specifice că transmițătorii sunt “în deplinătatea facultăților mintale” sau "au discernământ", în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

PENTRU DOBÂNDITORI:

- BI(CI) (copie + original);
- Adeverință de venit în original, cu mențiunea că sunt încadrați în muncă pe perioadă nedeterminată și cuantumul venitului lunar/Cupon pensie pe ultima lună, în original
- Adeverință medicală în care să se specifice că dobânditorii "nu suferă de boli psihice, neuropsihice sau cronice" și că sunt "apți pentru îngrijire persoană vârstnică", în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);