Prelungire acord funcționare

Taxe care se va achita ulterior eliberării fișei de valabilitate a acordului de funcționare este de 20 de lei:

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

1. Cerere tip – cu înscrisul informativ favorabil din partea Direcţiei Arhitect Şef şi viză de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu; 
2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului de înregistrare în Registrul Comerțului a Persoanei Fizice Autorizate, Întreprinderii Familiale sau Întreprinderii Individuale (după caz), emisă în baza O.U.G nr. 44/2008 – dacă sunt modificări – copie; 
3. Certificat de înregistrare, dacă sunt modificări – copie; 
4. Certificat constatator, dacă sunt modificări – copie; 
5. Autorizaţie de la Direcția de Sănătate Publică sau negaţie, dacă sunt modificări – copie; 
6. Autorizație de la Direcţia Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau negaţie, dacă sunt modificări – copie; 
7. Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor sau negaţie (P.S.I), dacă sunt modificări – copie; 
8. Autorizaţie de mediu sau negaţie, dacă sunt modificări – copie; 
9. Titlul cu care deţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat, etc.) şi extras CF, dacă sunt modificări – copie; 
10. Dovada existenţei schimbării de destinaţie - copie 
11. Dovada achitării serviciilor de salubrizare (copie după chitanţa efectuării plăţii din luna anterioară depunerii documentaţiei în vederea prelungirii Autorizaţiei de Funcţionare).

      Fișa de valabilitate acordului de funcționare.