Acte necesare pentru numire curator special în vederea încheierii actelor de dispoziție (vânzare- cumpărare/ donație etc.) în numele minorilor/ persoanei ocrotite prin consiliere judiciară / tutelă specială

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

NOTA BENE:
Autorizarea succesiunii se va face de către instanţa de judecată
în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale Nr. 795/04.11.2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/209 privind Codul Civil.

- Adresa notarului public prin care se solicită numirea unui curator special, în original;
- Documentul care identifică bunul care face obiectul actului de dispoziție: extras de carte funciară pentru imobil (să nu fie mai vechi de o lună), în original; sau carte de identitate pentru autoturism (copie + original); sau extras de cont de la Depozitarul Central societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București, din care să rezulte valoarea nominală a fiecărei acțiuni deținute de persoana ocrotită, în original sau documente cu caracter oficial care atestă valoarea nominală a fiecărei acțiuni, după caz;
- O persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana ocrotită la perfectarea actelor de dispoziție, după caz;
- BI(CI) curator special (copie + original);
- Declarație curator special (își exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/persoana ocrotită, la perfectarea actelor de dispoziție, după caz);
- Adeverință medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

Pe lângă documentele mai sus menționate, mai sunt necesare următoarele documente, după caz:

În cazul încheierii actelor de dispoziție în numele minorilor:

• Certificat de naștere şi CI minor (dacă e cazul) (copie + original);
• Certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie + original);
• BI(CI) pentru părinte/tutore/reprezentant legal (copie + original);
• Declarație părinte/tutore/reprezentant legal prin care îşi exprimă acordul ca o anumită persoană să fie numită curator special; se va indica numele și domiciliul acesteia.

În cazul încheierii actelor de dispoziție în numele persoanei ocrotite prin consiliere judiciara/tutela speciala:

• CI persoana ocrotită (copie + original);
• BI(CI) reprezentantului legal al persoanei ocrotite, (copie + original);
• Sentința privind instituirea măsurii de ocrotire devenită irevocabilă (copie + original);
• Declarație reprezentant legal prin care își exprimă acordul ca o anumită persoană să fie numită curator special; se va indica numele și domiciliul acesteia.