Acte necesare numire curator special pentru succesiune minori și persoane ocrotite prin consiliere judiciară/ tutelară specială

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

NOTA BENE:
Autorizarea succesiunii se va face de către instanţa de judecată
în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale Nr. 795/04.11.2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/209 privind Codul Civil.

- Adresa notarului public prin care se solicită numirea unui curator special, în original;
- Certificat de deces (copie) pentru persoana după care se dezbate succesiunea;
- Declaraţie curator special pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii respectiv pentru a reprezenta persoana ocrotită la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct şi persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc. (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune şi să fie din partea defunctului).
- BI(CI) curator special (copie + original);
- Adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana care va fi desemnată curator special, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

Pe lângă documentele mai sus menţionate, mai sunt necesare următoarele documente, după caz:

În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte:

• Certificat de naştere minor și CI dacă este cazul (copie + original);
• BI(CI) părinte/tutore/reprezentant legal (copie + original);
• Declaraţia părintelui/tutorelui/reprezantului legal (prin care îşi exprimă acordul ca o anumită persoană să fie numită curator special în vederea dezbaterii succesiunii, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct şi persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc);


În cazul dezbaterii succesiunii pentru persoana ocrotită:

• BI(CI) persoană ocrotită (copie + original);
• BI (CI) reprezentant legal (copie + original);
• Sentinţa privind instituirea măsurii de ocrotire devenită irevocabilă (copie + original);
• Declaraţie reprezentant legal (prin care îşi exprimă acordul ca o anumită persoană să fie numită curator în vederea dezbaterii succesiunii, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct şi persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc).