Emitere acord funcționare

Taxe care se va achita ulterior eliberării acordului de funcționare este de 50 de lei.

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

1. Cerere tip - cu înscrisul informativ favorabil din partea Direcţiei Arhitect Şef şi viză de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu; 
2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului de înregistrare în Registrul Comerţului a Persoanei Fizice Autorizate, Întreprinderii Familiale sau Întreprinderii Individuale emisă în baza O.U.G nr. 44/2008 - copie; 
3. Certificat de înregistrare – copie; 
4. Certificat constatator – copie; 
5. Autorizaţie de la Direcția de Sănătate Publică sau negaţie - copie; 
6. Autorizație de la Direcţia Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau negaţie - copie; 
7. Autorizație de prevenire şi stingere a incendiilor sau negaţie (PSI) - copie; 
8. Autorizaţie de mediu sau negaţie - copie; 
9. Schița cu dimensiunile structurii de vânzare - copie; 
10. Titlul cu care deţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat, etc.) şi extras CF de dată recentă (nu mai vechi de 6 luni) - copie. 

NOTĂ:

A. În situaţia în care se solicită emiterea acordului de funcţionare pentru un spaţiu în care se doreşte a se desfăşura activităţile încadrate în codurile CAEN: 5610-Restaurante, 5630-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621-Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629-Alte activităţi de alimentaţie n.c.a, 4520-Întreţinerea şi repararea autovehiculelor este obligatorie prezentarea documentului care atesta schimbarea destinaţiei, care va cuprinde explicit definirea spaţiului ca fiind cu această destinaţie;

B. Dacă nu se poate prezenta documentul de la nota pct. A (cu explicitarea exactă a activităţii ce se dorește a se desfășura), chiar dacă spaţiul are altă destinaţie decât cea de locuinţă (spaţiul comercial, depozit, atelier, etc), se va cere acordul în formă autentică (copie) a tuturor vecinilor (pereţi comuni), persoane fizice sau juridice (care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată;

C. Declaraţie în formă autentică a proprietarului spaţiului cu numele şi prenumele tuturor vecinilor (pereţi comuni - pe plan orizontal şi vertical) – copie.